اسکادا و مانیتورینگ

جمع آوری اطلاعات و نتیجه گیری ، کنترل و مانیتوریگ آنها 

 

 
 
 

 کنترل و مانیتورینگ از راه دور اجزا سیستم