مدیریت مصرف انرژی

جمع آوری اطلاعات انجام محاسبات و تحلیل داده ها توسط دپارتمانهای مختلف از قبیل تولید، نگه داری، حسابداری،مدیر و...و نمایش و مانیتورینگ اطلاعات و در نهایت دستیابی به راهکار مناسب برای تحقق مدیریت مصرف انرژی که با اعمال عملکردهای لازم بطور مستمر صورت می پذیرد.  

 

 
 
 

 افزایش کارایی و کاهش مصرف انرژی تا 30 درصد