نصب و راه اندازی

متخصصان بخش نصب و راه اندازی اهتمام خود را به اتمام پروژه با کیفیت بالا و زمان پیشبینی شده اختصاص می دهند.  

 

 
 
 

 ارائه راه حل مناسب برای مشتری

بخش نصب و راه اندازی نوین رای کنترل مسئولیت موارد زیر را برعهده دارد:

        نصب تجهيزات، انجام وايرينگ ، كابل كشي هاي لازم و اتصالات

         راه اندازي اوليه ، تست در سايت و تست و راه اندازي نهايي

         بر پا كردن كارگاه در محل سايت

        مديريت اجرا و هماهنگي با ساير پيمانكاران

        تهيه گزارشات دوره اي پيشرفت كار، براي ارائه به مشتري