اتوماسیون

روش ی که بواسطه آن می توان عملکرد سیستم و پروسه آن را کاملا خودکار نمود تا تداخل انسان و خطای حاصل آن به حداقل برسد  

 

 
 
 

 بکارگیری روشهای کنترلی متنوع برای بهبود عملکرد سیستم و بالا بردن کارآیی آن