پروفایل

نوین رای کنترل با بهینه کردن مصرف انرژی وحفظ منابع انرژی و بهمچنین گسترش اتماسیون سبب بهبود زندگی مردم می شود. 

 

 
 
 

 ما استفاده از انرژی های پاک و سبز را با بکارگیری تکنولوژیهای جدید و اتوماسیون رواج می دهیم

   سیستم اسکادا (SCADA)

   سیستمهای مانیتورینگ

   اتوماسیون پست و اتوماسیون صنعتی (IA)

   اتوماسیون ساختمان (BMS)

   سیستم کنترل توزیع شده (DCS)

   شبکه هوشمند (Smart Grid)  کنترل و تله متری